כללי ותנאי השימוש באתר:

ברוכים הבאים ל"זה תלוי" אתר הקניות המקוון של שרף- נצר דגן בע"מ להלן ("האתר")  www.zetaluy.co.il www.zetaluy.com   המופעל ע"י חברת 'נצר דגן' ("החברה")

בכל שאלה, הערה או בעיה הנוגעות לאתר נשמח לתת לכם מענה בטלפון שמספרו 054-2077771, הנועד לסייע ולתת מענה לכל הקשור בשימושכם באתר.

האתר הינו אתר אינטרנט במסגרתו תוכלו לבצע הזמנת מוצרים המשווקים על ידי חברת נצר דגן בע"מ- "זה תלוי".

הנכם מתבקשים לקרוא את תקנון האתר בעיון, וזאת מאחר והזמנת מוצרים ו/או ביצוע פעולות כל שהן באתר, על ידכם מאשר כי קראתם את התקנון, וכי הינכם מסכימים ומאשרים את כל הוראותיו  של התקנון המהווה הסכם מחייב ביניכם לבין חברת נצר דגן בע"מ ולכך שתהליך ההזמנה והרכישה באתר יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.

חברת נצר דגן בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את התקנון מעת לעת עפ"י שקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. מובהר בזאת, כי למזמינים ולמשתמשים באתר, לא תהא כל טענות ו/או תביעות כלפי חברת נצר דגן בע"מ, בגין עדכון ו/או שינוי כאמור. הינכן\ם מתבקשים ומתבקשות מעת לעת כאשר אתם מבצעות\ים קניות באתר לקרוא את התקנון.

מועד תחילת החלתו של העדכון ו/או השינוי יחול בעת פרסומו של נוסח התקנון המעודכן באתר, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.

האמור בתקנון זה בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומתייחס לשני המינים באופן שווה.

נצר דגן בע"מ רשאית לשנות ו/או להפסיק, לפי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת את פעילות אתר, וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת לכך.

ב. הרשאים לקנות באתר:

כל אדם ו/או תאגיד המחזיקים כרטיס אשראי בתוקף, שהונפק על ידי אחת מחברות האשראי בישראל או בעולם, ובכפוף לכך שמסרו את כל פרטיהם כמבוקש בהליך ההרשמה לאתר, ונמצאים בטווח שירות המשלוחים.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת מוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר מכירות על פי שיקול דעתה וללא כל צורך בנימוק או הסבר לכך.

ג. שעות הפעילות באתר "זה תלוי":

הזמנה באתר אפשרית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע , וכן למעט מקרים בהם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת. אספקת הזמנה תתבצע עד 14 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה אלא עם כן צוין אחרת בפריט המוזמן או בכפוף ללו"ז יבוא ו\או בהתאמה להנחיות הקורונה המתעדכנות.

שעות פעילות מענה שרות לקוחות, הינן כדלקמן:

ימים א' – ה' : 10:00 – 20:00.

יום ו' וערבי חג: 10:00 – 14:00.

מובהר בזאת, כי ייתכן ויחולו שינויים במועדים המצוינים בתקנון זה לרבות במועדי האספקה, שעות פעילות האתר ושעות פעילות מוקד שירות הלקוחות, והכל לפי שיקול הדעת הבלעדי של חברת נצר דגן בע"מ.

ד. המוצרים הנמכרים באתר:

באתר מוכרים אמצעי תצוגה לדפים, עבודות ולתמונות, פריטי נוי דקורטיביים ומוצרים אחרים לסוגיהן, והכל כמפורט כמופיע ברשימות המוצרים המופיעות באתר.

חברת נצר דגן בע"מ רשאית לשנות בכל עת לפי ראות עיניה את ההיצע ו/או את מגוון המוצרים המוצגים ברשימת המוצרים המופיעים באתר, וכן להחליף ו/או להוסיף איזה מהמוצרים ברשימת המוצרים או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה וזאת מעת לעת, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

מובהר בזאת, כי אופן הצגת המוצרים באתר יקבע מעת לעת על פי שיקול הדעת הבלעדי של האתר. יובהר כי תמונות המוצרים המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את נצר דגן בע"מ. 

באתר יתאפשר גם להזמין מוצרים שליד שמם ברשימת המוצרים יצוין, כי אינם מצויים כעת במלאי. במקרה כזה, במידה ויסומן המוצר על ידי המזמין ויחודש המלאי של המוצר עד למועד תחילת ביצוע ההזמנה על ידי חברת, יצורף המוצר למוצרים שיסופקו והמזמין יחויב בתשלום גם בגין מוצר זה. כמובן אם המוצר לא יסופק המזמין לא יחויב בתשלום בגין המוצר הנ"ל.

אפשרות נוספת שתופעל באתר היא הזמנה של מוצר שאינו במלאי בכפוף למועדי אספקה משתנים בהתאם לזמני היבוא הנדרשים.

מובהר בזאת, כי במסגרת רכישת המוצרים באתר, לא תתאפשר רכישה סיטונאית של המוצרים. חברת "נצר דגן בע"מ" שומרת לעצמה זכות למנוע ביצוע רכישות והזמנות, שעל פי שיקול דעתה הבלעדי, הינם בגדר רכישה סיטונאית. מובהר כי רכישה של מעל 10 יחידות של כל מוצר יכול ותהיה כפופה לאישור של מנהל אתר.

האתר יאפשר גישה בסיסמה לגופי רכש קבועים אשר יאושרו מראש ע"י חברת נצר דגן. תנאי התשלום והרכש עבור גופי רכש אלה יובהרו ויוגדרו בנפרד במסגרת הסכמי רכש\הזמנה מסודרים מראש. רק לאחר מכן תתאפשר כניסה לאזור הזמנות עבור גופים אלה.

האחריות הבלעדית למוצרים, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם, ליכולת פעולתם התקינה ולמפרט פעילותם חלה אך ורק על בעל היצרנים ולא על נצר דגן בע"מ.

כל רוכש מצהיר בעצם ביצוע פעולת הרכישה כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתו וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד נצר דגן בע"מ ו/או מי מטעמה וכן נגד מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לתכונות דלעיל אלא לבעל האחריות בלבד. תקופת האחריות למוצר מופיעה במפרט המוצר. האחריות עצמה חלה על היצרנים השונים אבל נשמח לסייע במענה ובפתרון בעיה עם היצרן במידה ותיווצר כזאת.

ייתכן כי חלק מן המוצרים יסופקו לרוכש על ידי גורם שלישי. במקרה זה יתכנו עיכובים באספקת המוצר התלויים באותו גורם, חברת נצר דגן בע"מ תהיה פטורה מאחריות בגין עיכובים אלה ולא תהיה לרוכש כל טענה ו/או תביעה נגד חברת נצר דגן בע"מ ו/או מי מטעמה ו/או נגד מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר עם עיכובים באספקה והטענות תופנינה כנגד הצד השלישי.

ו. מחירי המוצרים:

מחירי המוצרים הקובעים הינם רשומים ליד כל מוצר מהמוצרים המופיעים באתר. מובהר בזאת, כי חברת נצר דגן בע"מ, תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

מובהר בזאת, כי במידה ועודכנו מחירי המוצרים לפני תום הליך בחירת המוצרים על ידכם תחויבו לפי המחירים המעודכנים. כמו כן, במידה והזמנתם מוצר ובין מועד הזמנתו למועד אספקתו ישתנה מחירו (כפוף לאמור בסעיף אספקת המוצרים להלן) המחיר הקובע שעל פיו יחויב המזמין יהיה המחיר בעת אישור ההזמנה על ידכם.

מחירי המוצרים הנמכרים באתר, אינם תואמים בהכרח את מחירי המוצרים הנמכרים בהזמנה ישירה מחברת נצר דגן בע"מ והמחיר הקובע הינו המחיר, כפי שמופיע באתר כפי שהיה במועד אישור ההזמנה, ובכל מקרה לא המחיר המופיע על תו מחיר כלשהו המוטבע על המוצר או במקום אחר.

מוצרים אשר מוצגים למכירה במחירי מבצע יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף במועד הרכישה.

מחירי המוצרים הינם כוללים מס ערך מוסף (מע"מ).

ז. התשלום:

התשלום באתר יתבצע באמצעות כרטיסי אשראי המונפקים על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות והפועלות בארץ או בחו"ל. ובכפוף לכך שחברות אלו מתירות את ביצוע התשלומים ברשת האינטרנט ולמזמין.

על אף האמור לעיל, חברת נצר דגן בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים ו/או אמצעי תשלום אחרים ככל שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי.

תנאי האשראי יהיו בהתאם לתנאים שיהיו נהוגים בחברה בעת מועד ההזמנה.

חברת נצר דגן בע"מ שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או לשנות את דרך התשלומים באתר לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת כפי שיראה לה.

ח. דמי משלוח:

הזמנה באתר תחייב  את המזמין בדמי משלוח בסך כפי שיצוין באתר עבור דמי משלוח למען המבוקש במסגרת הזמנה אחת. מובהר בזאת, כי דמי המשלוח הינם בנוסף לתשלום ההזמנה.

בשל שינויי מחירים ומדיניות בחברות השליחויות השונות, מחירי המשלוחים עלולים להיות גבוהים יותר כשמדובר באזורים חריגים, כגון מעבר לקו הירוק, רמת הגולן, ישובי הערבה, ישובי נגב מרוחקים, ישובים מבודדים וקטנים ברחבי המדינה וכו', כל זאת בשל אילוצים שאינם תלויים בחברת נצר דגן בע"מ, לכן אין להתייחס למחיר המשלוח שמופיע בעת ההזמנה כאל מחיר משלוח סופי. המחיר המופיע הוא לערים ולאזורים בקווי חלוקה מרכזיים.

חברת נצר דגן בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, ואינה מתחייבת להודיע מראש על שינוי ו/או עדכון כאמור.

חברת נצר דגן בע"מ שומרת לעצמה את הזכות שלא לספק ללקוח כל מוצר מכל סיבה שהיא לרבות כתוצאה ממשקל או גודל מיוחדים או לאזורים או ישובים מסוימים או מכל סיבה אחרת.

ט. אספקת המוצרים למען המזמין:

המוצרים הנכללים בהזמנה יסופקו על ידי חברת נצר דגן בע"מ למען כמבוקש על ידי המזמין, ובכפוף לכך שזכותה של חברת נצר דגן בע"מ  שלא לספק מוצרים כלשהם, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

מובהר כי האתר יציע מועדים לאספקה בהתאם ליכולת האספקה שלו באותה עת ובכפוף לשיקול דעתו הבלעדי.

חברת נצר דגן בע"מ תעשה כל מאמץ על מנת לספק את כל המוצרים בהזמנה ובמועד, אולם לצערנו לא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים לפיכך, החברה אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים בהזמנה בין אם צוין, כי הם במלאי ובין אם לאו ולמזמין לא תהא כל טענה ו/או תביעה כל שהיא כלפי חברת נצר דגן בע"מ בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה, מובן מאליו כי מוצר שלא יסופק על ידי חברת נצר דגן בע"מ לא יחויב. המזמין מתחייב בזאת שלא לפרסם חוות דעת שלילית באתר ZAP.CO.IL או בכל אתר אחר, או רשת חברתית בשל מוצר שלא סופק על ידי חברת נצר דגן בע"מ מכיוון שהמוצר היה חסר במלאי.

מובהר בזאת, כי במידה ובעת מועד אספקת המוצרים, לא יהיה המזמין ו/או מי מטעמו במען שבוקשה הזמנת המוצרים על ידי המזמין, והמזמין לא יאשר טלפונית במוקד שירות הלקוחות, כי הינו מאשר השארת ההזמנה ליד דלת ביתו או בכל מקום אחר הסמוך למענו תוחזר ההזמנה לחברת נצר דגן בע"מ. ועל המזמין תהא האחריות לתאם עם שירות הלקוחות את מועד האספקה בשנית. אי קביעת מועד הזמנה חדש על ידי המזמין, לא תפטור אותו מתשלום ההזמנה שבוצע על ידו.

במשלוח המוצרים בשנית יחויב המזמין בנוסף לתשלום דמי המשלוח הראשוניים גם בתשלום דמי משלוח נוספים.

מובהר בזאת, כי ככל שאושר על ידי המזמין השארת ההזמנה בסמוך לדלת מענו או במקום אחר הסמוך למענו, מסכים ומאשר המזמין, כי האחריות בדבר המוצרים הינה שלו בלבד ובכל במקרה של גניבה ו/או קלקול ו/או כל טענה אחרת בקשר לכך לא יוכל לבוא המזמין בטענות ו/או תביעות כנגד חברת שרף.

ככל שעסקינן בהזמנה הראשונה של המזמין, לא תתאפשר השארת המוצרים המוזמנים בסמוך לדלת מענו כאמור לעיל, ונוכחות המזמין תהא הכרחית לאספקת המוצרים לרבות הצגת תעודה מזהה.

אי עמידת חברת נצר דגן בע"מ במועד האספקה המבוקש מכל סיבה שהיא לא יפטור, בכל דרך שהיא, את המזמין מחובת התשלום בגין האספקה.

אריזת המוצרים המוזמנים תעשה בקרטון ו/או בכל אריזה אחרת, כפי שתראה לחברת שרף, ולא תהא למזמין כל טענה ו/או תביעה בשל כך.

י. החזרת מוצרים:

מובהר בזאת כי הזמנת מוצר אינה כוללת התקנה.

במידה של צורך בהתקנה יש לפנות אלינו באמצעות האתר או הטלפון ונשמח להפנות למתקין לצורך תיאום ותשלום ישירות.

מובהר בזאת, כי על המזמין מוטלת החובה לבדיקת תכולתו של המשלוח עם קבלתו ולהשוותו לחשבונית שתימסר לו על ידי השליח בעת האספקה.

החזרת מוצרים תתאפשר עד 14 יום מקבלתם ובתנאי שיהיו באריזתם המקורית ולא נעשה בהם שימוש, לא נפתחה אריזתם או נפגם המוצר בכל דרך שהיא.

מובהר בזאת כי לא ניתן יהיה להשיב מוצרים בהזמנה מיוחדת ביבוא למוצר שלא נמצא במלאי, למוצר שהוזמן עם חיתוך, מוצרים במהדורות מיוחדות, מוצרים שהוזמנו בצורה פרטנית עבור בקשה של לקוח ,מוצר בחיתוך לפי מידה וצבע מגוון.

מובהר בזאת, כי לא ניתן יהיה להשיב מוצרים פגומים ו/או מקולקלים, בכפוף לכך שלא נמסרו כאלו על ידי חברת נצר דגן בע"מ.

מוקד שירות הלקוחות יתאם עם המזמין את ההשלמה ו/או ההחלפה ו/או ההחזרה של המוצר ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי למזמין, לפי העניין וככל שמתחייב על פי הנסיבות ועל פי הדין. לא יהיה זיכוי כספי של דמי המשלוח כפי ששולמו על ידי נצר דגן בע"מ בעת משלוח המוצר גם אם הלקוח לא חויב בעלות דמי משלוח.

מובהר בזאת כי כל השלמה ו/או החלפה ו/או החזרת מוצר כאמור לעיל, תחייב את המזמין בדמי משלוח ו/או איסוף מבית הלקוח לפי הצורך כאמור בפרק דמי המשלוח. לא יהיה זיכוי כספי של דמי המשלוח כפי ששולמו על ידי נצר דגן בע"מ ואתר זה תלוי בעת משלוח המוצר גם אם הלקוח לא חויב בעלות דמי משלוח.

מובהר בזאת כי עלות דמי משלוח לצורך החלפה ו\או החזרת מוצר יחולו על הלקוח בלבד.

במקרה שתתגלה אי התאמה בין ההזמנה למוצרים המסופקים או שהמוצר פגום או אינו פועל כראוי, על המזמין להודיע על כך, למוקד שירות הלקוחות בטלפון 054-2077771  בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה, אי מתן הודעה בפרק הזמן כאמור מהווה ויתור של המזמין בדבר כל טענה ו/או תביעה בקשר, לאי התאמה ו/או תקינות המוצר מצידו. מוקד שירות הלקוחות יתאם עם המזמין את ההחלפה ו/או תיקון של המוצר עפ"י הצורך, במקרה זה בלבד עלות המשלוח ו/או האיסוף מבית הלקוח תהיה על חשבון חברת נצר דגן בע"מ וזאת בתנאי שהמזמין הודיע לשירות הלקוחות עד 24 שעות מקבלת המוצר.

יא. ביטול ושינוי הזמנה:

שינוי הזמנה על ידי המזמין תתאפשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של חברת נצר דגן בע"מ שתעשה כל מאמץ לאפשר את שינוי ההזמנה כמתבקש על ידי המזמין.

ביטול הזמנה יתאפשר רק באותו יום העבודה בו בוצעה ההזמנה במידה וביטול ההזמנה נימסר לאחר יום העבודה, לא ניתן יהיה לבטל את הזמנה אלא אם חברת נצר דגן בע"מ תאפשר זאת. מובהר, כי במקרה כאמור לעיל, בו ניתן יהיה לבטל ההזמנה יזוכה המזמין מהתשלום ששולם על ידו, אולם חברת נצר דגן בע"מ תהא רשאית לגבות מהמזמין תשלום בגין הביטול בשל עמלות חברת כרטיסי האשראי ו\או תהליך המשלוח שנגזר מביצוע ההזמנה.

לאחר שכבר סופקו המוצרים, לא ניתן יהיה לשנות ו/או לבטל את ההזמנה ותחויבו בתשלום מלוא סך ההזמנה או בתשלום ההזמנה המקורית לפני השינוי כאמור, לפי העניין.

שינוי או ביטול הזמנה יתבצע באמצעות מוקד שירות הלקוחות הטלפוני 054-2077771  או במייל

office@zetaluy.co.il בלבד

אתר "זה תלוי" של נצר דגן בע"מ – יהא רשאי לשנות ו/או לבטל הזמנה ובלבד שימסור על כך למזמין הודעה לפני מועד האספקה. במקרה של ביטול לא יחויב המזמין בתשלום סך ההזמנה, ובמקרה של שינוי יחויב המזמין בהתאם להזמנה ששונתה.

יודגש כי החזרת מוצרים וביטול הרכישה תהיינה בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו – 1986, ו/או בכפוף למדיניות חברת נצר דגן בע"מ, כפי שתקבע מעת לעת.

יב. מועדון לקוחות:

חברת נצר דגן בע"מ רשאית, אך לא חייבת לצרף מזמין המזמין באמצעות האתר גם למועדון הלקוחות ורישום לניוזלטר של "זה תלוי" של נצר דגן בע"מ, בהצטרפותו לשירות מועדון הלקוחות  מאשר הלקוח כי קרא את תקנון המועדון ומסכים לכל תנאיו.

יג. מבצעי מכירות:

מעת לעת יימכרו מוצרים באתר במסגרת מבצעים לקידום מכירות.

המבצעים הנערכים באתר, הנם במסגרת מכירות באתר בלבד, ואינם קשורים ליתר המבצעים המוצעים בנצר דגן בע"מ. נצר דגן בע"מ לא תהא מחויבת למכור, במסגרת האתר, מוצרים בתנאי מבצע גם אם המוצרים הנ"ל ימכרו בתנאי מבצע במסגרת החנות הפיזית. כמו כן מבצעים שיתנהלו באתר לא יחייבו את נצר דגן בע"מ.

במידה והאתר יחליט לקיים מבצע כלשהו אזי המבצע יהיה בתוקף עד למועד כפי שייקבע ו/או עד לגמר המלאי (לפי המוקדם מבניהם), והכל בכפוף לתנאים ו/או לתקנון המבצע הרלוונטי ו/או בכפוף למצוין בצד המוצר המוצע במסגרת המבצע. מחירי המבצע נכונים ליום האספקה בלבד, כמפורט  לעיל.

יד. אחריות:

חברת נצר דגן בע"מ אינה אחראית לנזק ו/או הפסד כלשהו שייגרם למזמין באתר ו/או לצד שלישי אחר כלשהו כתוצאה משימוש ו/או רכישה המתבצעת באתר.

האמור לעיל, הינו לרבות מקרה של רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעל הכרטיס, ו/או כל פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק.

חברת נצר דגן לא תישא בכל אחריות לנזק שייגרם למזמין במישרין או בעקיפין, וזאת עקב איחור במועד האספקה או מכך שסופקו מוצרים פגומים או לא תקינים, למעט אם הפגם או הקלקול נבעו מרשלנות של חברת נצר דגן בע"מ. למען הסר ספק מובהר, כי אחריות האתר תהא מוגבלת בכל מקרה עד לגובה סכום המוצר בלבד.

על המזמין לבדוק את כלל המוצרים והתאמתם לצרכיו טרם ביצוע ההזמנה.

לאחר הרכישה באחריות המזמין לפעול אך ורק בהתאם להגדרות המוצר כגון התאמה בשימוש למשקל מותר אותו תוכנן לשאת המוצר, התאמה למיקום השימוש, התקנת כלל האביזרים הנדרשים וכו'.

חברת נצר דגן לא תהא אחראית לפגיעות גוף או נזקים במידה שיגרמו מהתקנה שלא ע"פ הגדרות היצרן, מהתקנת מוצר שלא בהתאם להגדרות, התחשמלות בעת או לאחר התקנה או בשל שימוש שאינו ע"פ מטרות המוצר, פציעות גוף בשל התקנת מוצר בקרבת מעבר אדם או פגיעות גוף מכל סוג שהוא בשל שימוש שאינו מתאים.

חברת נצר דגן בע"מ לא תהא אחראית לכל דרישה ביטוחית במידה ותתקיים וזאת בכפוף לתנאי האחריות של הספקים לאיכות המוצר.

המזמין יישא באחריות מלאה לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו ו/או לאתר ו/או לצד שלישי אחר כלשהו בגין טעות שביצע המזמין בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצ"ב.

אתר "זה תלוי" ו\או נצר דגן בע"מ עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילות האתר ויחד עם זאת המזמין פוטר את האתר מכל אחריות לנזק מכל מין וסוג שהוא שעלולים להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מפעילות באתר ו/או מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.

אתר "זה תלוי" ו\או נצר דגן בע"מ לא יהא אחראי, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם למזמין ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית באשר הם.

מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא חברת נצר דגן בע"מ בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי המזמין.

האחריות על המוצרים הנרכשים באתר היא אישית ואינה ניתנת להעברה .

טו. אבטחת מידע:

האתר מיישם מנגנוני הגנה מתקדמים וזאת על מנת לאבטח את המידע באתר זה.

הינכם מתחייבים שלא לבצע או לנסות לבצע כל פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות- כל ניסיונות חדירה, סריקה ו/או חשיפת מידע וכיוצ"ב. כמו כן, נאסר באיסור מוחלט להפעיל רובוט או אמצעי אוטומטי אחר אשר מטרתו לסרוק נתונים מתוך האתר.

מובהר בזאת, כי האתר יפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי הפעולות האסורות, כמפורט בסעיף זה.

חברת נצר דגן בע"מ ו/ או האתר לא תישא בכל אחריות בקשר לחשיפת פרטי המזמין לרבות פרטי כרטיס אשראי או כל שימוש לרעה אחר.

טז. פרטיות:

האתר הינו מאגר מידע. שימוש באתר מאשר את הסכמת המשתמש בו להיכלל במאגר מידע זה. האתר ו/או מי מטעמו יהא רשאי לפנות אליכם המזמינים באמצעות דוור ישיר, לרבות בדואר ישראל או דואר אלקטרוני וכן באמצעות פניות טלפונית, למטרות קידום מכירות, שיווק וכיוצ"ב.

במידה והינכם מעוניינים שלא להיכלל במאגר המידע, יהא עליכם להודיע על כך לאתר בכתב בהתאם להוראות כל דין.

האתר יהא רשאי להשתמש בפרטים שהמזמין מסר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר ודפוסי הקניה של המזמינים וזאת לצורך שיפור השירותים, והקשר עימכם, לצורך דיוור ישיר ו/או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי וכיוצ"ב לצד ג' אחר, לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע זה לא יזהה את זהותו של המזמין.

חברת נצר דגן בע"מ תשמור את המידע שייאסף במאגריה והיא תהא רשאית להשתמש בו לפי ראות עיניה במגבלות הוראות תקנון זה וכל דין.

אנו מתחייבים לא להעביר את פרטי האשראי לצד ג אלא בהוראת בית דין.

יז. קניין רוחני:

הקניין הרוחני באתר, בכלל זה הפטנטים ו/או זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או שמות מסחריים ו/או המדגמים ו/או תמחור המוצרים ומחירון המוצרים וכיוצ"ב, שייכים בלעדית לחברת נצר דגן בע"מ.

זכויות הקניין הרוחני של חברת נצר דגן בע"מ כאמור לעיל, יחולו גם על עיצובו הגרפי של האתר, התוכנות, בסיסי הנתונים וכל חומר אחר המצוי באתר .

נצר דגן בע"מ שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.

האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי. ואין לשכפל ו/או להעתיק ו/או לשווק ו/או למכור ו/או לסרוק ו/או לתרגם ו/או להציג כל חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה התקבלה הסכמה לכך מחברת נצר דגן בע"מ מראש ובכתב.

יח. סמכות שיפוט :

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו ייעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך בהרצליה או תל אביב תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.

יט. הודעות:

כל הודעה שתשלח ע"י האתר למזמין וזאת על פי הכתובת כפי שמילא המזמין בעת ההזמנה תחשב כאילו הגיע לתעודתה לאחר 48 שעות מיום שנמסרה לדואר ישראל, ואם נמסרה בפקס או במייל – ביום מסירתה.

יצירת קשר

אם יש לך שאלות כלשהן תרגיש\י בנוח ליצור עמנו קשר בעמוד ה-צור קשר.